Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

mpdc

MPDC

Vietnamese (Tiếng Việt)

MPD Mission Statement
This page contains information about MPD services for Vietnamese speakers.

Nhiệm vụ của Sở cảnh sát Thủ đô

Sở Cảnh sát Thủ đô Washington DC (MPD) có nhiệm vụ bảo vệ người dân và du khách qua các dịch vụ cảnh sát tốt nhất, họ làm việc có tư cách, thái độ tử tế, và quyết tâm đổi mới để hòa nhập con người, công nghệ và cách làm việc tiên tiến.