Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

mpdc

MPDC

Giữ An Toàn Cho Bản Thân Với Lệnh Bảo Vệ

Giữ An Toàn Cho Bản Thân Với Lệnh Bảo Vệ

Xin Lệnh Bảo Vệ

Có rất nhiều bước quý vị có thể thực hiện để bảo vệ sự an toàn cho bản thân trong và sau một mối quan hệ có tính chất bạo hành. Quý vị có thể muốn xin Lệnh Bảo Vệ Dân Sự (CPO). Nếu thẩm phán đồng ý với yêu cầu của quý vị, Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời (TPO) sẽ được ban hành ngay lập tức. TPO có giá trị trong tối đa 14 ngày và được sử dụng để tống đạt người bạo hành đến phiên điều trần CPO. Trong các trường hợp khẩn cấp và ngoài giờ làm việc thông thường của tòa án, Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời Khẩn Cấp (ETPO) có thể được ban hành. Lệnh này có giá trị trong 5 ngày và phải được bắt đầu thông qua quy trình giữa một sĩ quan cảnh sát và người trợ giúp từ Cơ Quan Trao Quyền Cho Người Sống Sót và Người Trợ Giúp (SAFE).

Lệnh Bảo Vệ Dân Sự là gì?

Lệnh bảo vệ dân sự là lệnh của tòa án do thẩm phán ban hành, có giá trị tối đa một năm, được thiết kế để bảo vệ quý vị dài hạn khỏi người bạo hành. Lệnh CPO yêu cầu người bạo hành ngừng bạo hành và/hoặc đe dọa quý vị, tránh xa quý vị, không liên hệ với quý vị theo bất kỳ cách nào và cung cấp các hình thức giảm nhẹ khác mà quý vị cần để được an toàn.

Ai có thể nhận được lệnh bảo vệ?

Quý vị có thể nhận được CPO nếu quý vị bị tổn hại thể chất, tấn công tình dục, đe dọa, theo dõi hoặc hủy hoại tài sản bởi người có quan hệ máu mủ, nhận nuôi, hôn nhân với quý vị, sống chung đồng giới với quý vị, có con chung với quý vị, sống chung nhà hoặc từng sống chung nhà với quý vị, đang hoặc trước kia đã hẹn hò với quý vị (không cần phải là mối quan hệ có tình dục) hoặc từ người có một trong các mối quan hệ trên với người sống chung đồng giới hiện tại của quý vị. Quý vị phải sống hoặc làm việc tại DC và có ít nhất một sự cố đã xảy ra tại DC để được nhận biện pháp bảo vệ từ Tòa Án DC. Tuy nhiên, lệnh sẽ bảo vệ quý vị tại tất cả các tiểu bang.

Khi nào tôi có thể nộp đơn xin CPO?

Ngay sau khi bị lạm dụng, hãy đến Trung Tâm Tiếp Nhận Thông Tin về Bạo Lực Gia Đình tại Tòa Án Tối Cao DC, Phòng 4235, 500 Indiana Avenue, NW, Washington, DC, hoặc Trung Tâm Tiếp Nhận Thông Tin về Bạo Lực Gia Đình Vệ Tinh nằm bên trong Trung Tâm Y Tế Thống Nhất tại 1328 Southern Avenue, SE, Phòng 311. Quý vị có thể nộp đơn tối đa hai năm sau khi sự cố xảy ra, nhưng việc chậm trễ nộp đơn có thể khiến thẩm phán ít tin tưởng quý vị hơn. Quy trình nộp đơn xin CPO có thể mất vài giờ, vì vậy hãy chắc chắn là quý vị đến tòa sớm trước khi tòa đóng cửa lúc 4 giờ chiều.

Hãy nhớ, CPO không thể khiến việc bạo hành chấm dứt. Tuy nhiên, đó là một bước quan trọng quý vị cần thực hiện vì nó giúp ghi chép lại những gì quý vị đã trải qua hợp pháp. Nếu quý vị nhận được CPO, hãy chắc chắn là quý vị suy nghĩ về các bước khác mà quý vị có thể thực hiện để đảm bảo an toàn của bản thân. Phần tiếp theo sẽ cho quý vị một số gợi ý để làm việc đó.

Để biết thêm thông tin về bạo lực gia đình:

Bộ Phận Phụ Trách Bạo Lực Gia Đình
Trụ Sở Chính của Cảnh Sát
300 Indiana Avenue, NW, Room 3156
Washington, DC
Điện Thoại: (202) 727-7137
Fax: (202) 727-6491