Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DHCD services for Vietnamese speakers.


Cơ quan: Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) là tạo ra và duy trì cơ hội về nhà ở giá rẻ, phát triển kinh tế và hồi sinh các cộng đồng chưa được phục vụ đúng mức tại thủ đô Washington DC.

Pages

Latest News

 

Crime Statistics and Maps

Body-Worn Cameras

Metropolitan Police Department

MPDC Logo
Connect With Us
300 Indiana Avenue, NW, Room 5059, Washington , DC 20001
Phone: (202) 727-9099
Fax: (202) 727-4106
TTY: 711
Email: mpd@dc.gov

Agency Performance